Καταστατικό

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΟ   1    ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
ΑΡΘΡΟ   2    ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ   3    ΜΕΣΑ
ΑΡΘΡΟ   4    ΜΕΛΗ
ΑΡΘΡΟ   5    ΕΓΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΡΘΡΟ   6    ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ   7    ΠΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ   8    ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ   9    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ  10   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ  11   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ  12   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΡΘΡΟ  13   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
ΑΡΘΡΟ  14   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΘΡΟ  15   ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ  16   ΔΙΑΛΥΣΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΩΝ
ΑΡΘΡΟ  17   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
α) Ιδρύεται  Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» με αρχικά Ε.Λ.Β.Ε.
β) Έδρα της Ε.Λ.Β.Ε. ορίζεται ο Δήμος της Θεσσαλονίκης

ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΚΟΠΟΙ
Σκοπός της Ε.Λ.Β.Ε. είναι:
α) Η διάδοση, καλλιέργεια και ανάπτυξη της Λογοτεχνίας, Ιστορίας και Λαογραφίας, ιδιαίτερα στον Βορειοελλαδικό και γενικότερα στον Ελλαδικό χώρο, καθώς και στον Ελληνισμό του Εξωτερικού.
β) Η επιδίωξη να παραμείνουν και να δημιουργούν στον τόπο τους οι πνευματικοί άνθρωποι της Βορείου Ελλάδος και η παρώθησή τους για δημιουργία.
γ) Η ανάπτυξη μεταξύ των μελών δεσμών αλληλεγγύης, φιλίας και συναδέλφωσης.
δ) Η συνένωση των πνευματικών ανθρώπων της Βορείου Ελλάδος και η προστασία των πνευματικών συμφερόντων αυτών.
ε) Η υποβοήθηση και η προβολή του έργου των μελών, ‘όπως αναφέρεται στην παράγραφο α του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΜΕΣΑ
Οι σκοποί της Ε.Λ.Β.Ε. επιδιώκονται:
α) Με την οργάνωση ποικίλων πνευματικών εκδηλώσεων.
β) Με την έκδοση περιοδικού, άλλων εντύπων, βιβλίων κ.λ.π.
γ) Με την δημιουργία Λέσχης και Βιβλιοθήκης
δ) Με την συνεργασία άλλων Σωματείων ή ατόμων, που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ε) Κάθε είδους παραστάσεις όπου πρέπει.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΜΕΛΗ
Μέλη της ένωσης μπορούν να γίνουν αδιάκριτα από το γένος, όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται σε απαγόρευση ή πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. Τα μέλη της Ε.Λ.Β.Ε. διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, επίτιμα και δωρητές.
α) Τακτικά είναι όσα ασκούν ελεύθερα τα πολιτικά τους δικαιώματα και έχουν εκδώσει τουλάχιστον ένα βιβλίο κατοχυρωμένο ως προς τα πνευματικά δικαιώματα.
β) Δόκιμα είναι:
1. Όσα έχουν ανέκδοτο έργο.
2. Όσα έχουν μεν εκδώσει τουλάχιστον ένα βιβλίο κατοχυρωμένο ως προς τα πνευματικά δικαιώματα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο α του παρόντος άρθρου, αλλά λόγω ηλικίας δεν μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα.Τα Δόκιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Τακτικών μελών πλήν του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.Επίσης έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την ένταξή τους στην κατηγορία των Τακτικών μελών, εφ’ όσον αποκτήσουν τις προβλεπόμενες από την παράγραφο α του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις.Για την μεταβολή αυτή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από αίτηση και υποβολή σε αυτό, από τον ενδιαφερόμενο, των σχετικών δικαιολογητικών.
γ) Επίτιμα είναι όσα αναγνωρίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ότι έχουν προσφέρει στην Ε.Λ.Β.Ε. ή γενικότερα στην Λογοτεχνία ή στην Ιστορία ή στην Λαογραφία ή στην Πατρίδα μεγάλες και αξιομνημόνευτες υπηρεσίες.
δ) Δωρητές είναι όσα αναγνωρίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ότι έχουν ενισχύσει το έργο της Ε.Λ.Β.Ε. με σημαντικές υλικές προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
α) Για την εγγραφή μέλους τακτικού ή δοκίμου στην Ε.Λ.Β.Ε. απαιτείται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου και η έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.
β) Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και το δημοσιευμένο έργο του ή αρκετά από τα αδημοσίευτα κείμενά του
γ) Κάθε μέλος καταβάλει δικαίωμα εγγραφής και μηνιαία συνδρομή.
δ) Τα ποσά εγγραφής και συνδρομής καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. αφού περάσει ένας χρόνος από την προηγούμενη απόφαση καθορισμού τους.
ε) Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αποκτάται μόνον μετά την παρέλευση έτους από την έγκριση του Δ.Σ. περί της εγγραφής του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
α) Κάθε μέλος αποσύρεται οποτεδήποτε επιθυμεί με έγγραφη παραίτησή του και αφού εκπληρώσει τις κάθε μορφής υποχρεώσεις του προς την Ε.Λ.Β.Ε. μέχρι την ημέρα της παραίτησής του.
β) Κάθε μέλος που δείχνει διαγωγή ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς της Ε.Λ.Β.Ε. ή αναξιοπρεπή συμπεριφορά προς συναδέλφους, ή ανυπακοή προς τις αποφάσεις του Δ.Σ. ή των Γενικών Συνελεύσεων ή καθυστερεί δύο χρόνια την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς την Ε.Λ.Β.Ε., διαγράφεται από την Ένωση.
γ) Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Η διαγραφή λόγω χρεών γίνεται κάθε χρόνο πριν από τις Γενικές Συνελεύσεις, οι οποίες συγκαλούνται  μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου. Κατά της απόφασης αυτής, το μέλος που διαγράφηκε, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη μετά την έκδοση της απόφασης διαγραφής, Γενική Συνέλευση, που αποφαίνεται αμετάκλητα και με απόλυτη πλειοψηφία. Η αίτηση προσφυγής δεν δημιουργεί δικαίωμα αναστολής της διαγραφής μέχρι της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Μέλος που δηλώνει προφορικά σε Γενική Συνέλευση ότι παραιτείται από μέλος της Ένωσης, αυτό καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και το μέλος θεωρείται αυτομάτως διαγραφέν, χωρίς να απαιτείται απόφαση του Δ.Σ., καθ’ όσον η Γενική Συνέλευση θεωρείται το κυρίαρχο όργανο της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΟΡΟΙ
Πόροι της Ε.Λ.Β.Ε. είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή των μελών.
β) Οι εισφορές που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ή των Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Οι προαιρετικές εισφορές των Μελών ή άλλων ατόμων ή οργανισμών ή Δημοσίων φορέων.
δ) Οι καθαρές εισπράξεις από ποικίλες εκδηλώσεις της Ένωσης
ε) Οι προς την Ε.Λ.Β.Ε. δωρεές και κληροδοτήματα
στ) Τα κέρδη από το περιοδικό και τα άλλα έντυπα της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Η Ένωση τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
α) Μητρώο μελών
β) Πρακτικό συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
δ) Ταμείου
ε) Περιουσίας κινητής και ακίνητης της Ένωσης
στ) Αρχείου.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α) Η Ένωση διοικείται από επταμελές Συμβούλιο. Αυτό εκλέγεται από τα Τακτικά μέλη αυτής, τακτοποιημένα με τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο και έχοντας συμπληρώσει ένα χρόνο ως μέλη της Ένωσης από την ημερομηνία εγγραφής τους, για διετή θητεία και ύστερα από μυστική ψηφοφορία.
β) Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα του Προέδρου και του Ταμία.
γ) Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τους Συμβούλους. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα του Προέδρου για δύο θητείες, εφόσον αυτές είναι συνεχόμενες, ή απεριορίστως εφόσον αυτές δεν είναι συνεχόμενες.
δ) Οι Σύμβουλοι που εκλέγονται κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, συνέρχονται σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή τους, ύστερα από πρόσκληση του Συμβουλίου που πλειοψήφησε και καταρτίζονται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το εδάφιο δ του παρόντος άρθρου.
ε) Ο νέος Πρόεδρος παραλαμβάνει από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε τι που σχετίζεται με την διοίκηση της Ένωσης.στ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει μια φορά τον μήνα, κι έκτακτα όσες φορές το απαιτήσουν οι παρουσιαζόμενες ανάγκες.
ζ) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 4 μέλη και οι αποφάσεις του παίρνονται με πλειοψηφία. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
η) Υποβολή αίτησης από 2 (20%) συμβούλους, υποχρεώνει τον Πρόεδρο σε σύγκληση του Δ.Σ. μέσα σε 15 το πολύ μέρες
θ) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε 3 συνεχείς συνεδριάσεις, αντικαθίσταται ύστερα από προειδοποίηση, με απόφαση του Δ.Σ. από τον κατά σειρά επιλαχόντα, για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του.
ι) Το Δ.Σ. με απόφασή του έχει το δικαίωμα να καταρτίζει ειδικές επιτροπές από μέλη για ενέργειες σχετικές με τους σκοπούς της Ε.Λ.Β.Ε. Ο επικεφαλής της Επιτροπής ανήκει πάντοτε στο Δ.Σ. και ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις σχέσεις, εξώδικα και δικαστικά.
β) Καλεί το Δ.Σ.
γ) Υποβάλλει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στις Γ.Σ. τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν.
δ) Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, χρηματικά εντάλματα, πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και λογοδοτεί για την δράση του Δ.Σ. κατά τις Γενικές Συνελεύσεις.
ε) Σε περίπτωση αδυναμίας να ασκήσει κάποιο από τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται όπως προβλέπει το άρθρο 11.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του, σε περίπτωση απουσίας ή εμποδίων.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
α) Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το Αρχείο της Ένωσης, διενεργεί την αλληλογραφία αυτής, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο σχετικά έγγραφα, χρηματικά εντάλματα και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
β) Τηρεί τα βιβλία των Πρακτικών, των Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων και φυλάγει την σφραγίδα της Ε.Λ.Β.Ε.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
α) Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές και τις υπόλοιπες εισφορές με διπλότυπες αποδείξεις, διενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και γενικά διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης για την οποία είναι υπεύθυνος.
β) Τηρεί σχετικά βιβλία διαχείρισης και υποβάλλει προς το Δ.Σ. κάθε τρίμηνο συνοπτική έκθεση της οικονομικής κατάστασης της Ε.Λ.Β.Ε.
γ) Καταθέτει σε τράπεζα που αποφασίζει το Δ.Σ. τις εισπράξεις στο όνομα της Ένωσης και κρατεί στο Ταμείο του, για τις τρέχουσες ανάγκες, ποσό που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ.
δ) Κάνει αναλήψεις χρημάτων από την Τράπεζα, ύστερα από ειδική εντολή του Δ.Σ. που κοινοποιείται σε αντίγραφο προς την Τράπεζα.
ε) την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου κλείνει τα βιβλία και συντάσσει τον ισολογισμό.
στ) Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται σε σχετική συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α) Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει και στο Δ.Σ. και στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
β) Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία των πράξεων του Δ.Σ., για την διαπίστωση της τήρησης του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. και την διασφάλιση των συμφερόντων της Ένωσης.
γ) Της Επιτροπής προεδρεύει ο Προϊστάμενος αυτής, που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος.
δ) Η Επιτροπή έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου της Ένωσης, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
α) Οι γενικές συνελεύσεις είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Λ.Β.Ε. Διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες και συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
β) Οι Τακτικές συγκαλούνται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου. Οι Έκτακτες όταν υπάρχει ανάγκη ή το απαιτήσουν έγγραφα από το Δ.Σ. το ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών μελών, που είναι ταμιακά τακτοποιημένα, οπότε η συνέλευση συγκαλείται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση.
γ) Η πρόσκληση των Γ.Σ. υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Αποστέλλεται σε κάθε μέλος έγκαιρα, ώστε να παραληφθεί από αυτό τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από κάθε ημερομηνία της σύγκλησης. Η πρόσκληση καθορίζει αν η συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της σύγκλησης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.
δ) Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, τότε συγκαλείται νέα Συνέλευση σε οκτώ (8) ημέρες, με τα ίδια θέματα, στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα.Τούτο πρέπει να αναγράφεται στην αρχική πρόσκληση που έχει σταλεί, οπότε δεν απαιτείται η αποστολή στα μέλη άλλης πρόσκλησης.
ε) στις Γενικές Συνελεύσεις συμμετέχουν και έχουν όλα τα νόμιμα δικαιώματα, μόνον τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη.Τα δόκιμα μέλη και τα μέλη που ενεγράφησαν κατά την διάρκεια του έτους μέσα στο οποίο διεξάγεται η Γενική Συνέλευση, μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η παρουσία τους δεν υπολογίζεται στον αριθμό που απαιτείται για την απαρτία της Γ.Σ.
στ) Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται στην πρώτη οι μισοί συν ένας από τα δικαιούμενα μέλη και στη δεύτερη οσαδήποτε παραβρεθούν.
ζ) Ειδικά όμως για να τροποποιηθεί το παρόν καταστατικό ή να διαλυθεί η Ε.Λ.Β.Ε. απαιτείται σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με απαρτία των 2/3ων  των δικαιουμένων τακτικών μελών, και λήψη απόφασης με πλειοψηφία 3/4ων  των παρόντων. Σε περίπτωση επανάληψης λόγω μη απαρτίας, η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρευρεθούν.
η) Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
θ) Γενικές Συνελεύσεις με σκοπό τις αρχαιρεσίες, συγκαλούνται κάθε δύο χρόνια, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του χρόνου. Σε αυτές ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Εκλέγεται μεταξύ των παρόντων τακτικών μελών (εξαιρουμένων των μελών του Δ.Σ.) τριμελής εφορευτική Επιτροπή. Μεταξύ αυτών εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και ο πρακτικογράφος.Η Εφορευτική Επιτροπή επιμελείται κατά την διάρκεια της Γ.Σ. για την ευταξία των εργασιών της, την νόμιμη διεργασία της και αποβάλλει από την αίθουσα κάθε παρεκτρεπόμενο.
2. Το Δ.Σ. δια του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα, λογοδοτεί για την δραστηριότητα του χρόνου που πέρασε, ο Ταμίας εκθέτει τον οικονομικό απολογισμό και την οικονομική κατάσταση της Ε.Λ.Β.Ε. και ακολουθεί η ανάγνωση της Έκθεσης από την Εξελεγκτική Επιτροπή για την οικονομική διαχείριση του ίδιου χρόνου.Επακολουθεί συζήτηση και έγκριση ή απόρριψη από την Συνέλευση, των πεπραγμένων του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου.
3. Από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοινώνεται ο Πίνακας των υποψηφίων για την εκλογή του νέου Δ.Σ. κι Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Μοιράζονται ψηφοδέλτια, διενεργείται μυστική ψηφοφορία κι εκλέγεται από τακτικά μέλη ο προβλεπόμενος αριθμός μελών για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή. Κάθε μέλος που έχει το δικαίωμα ψήφου, μπορεί να βάλει μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και μέχρι τρείς (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
5. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την νόμιμη διενέργεια των αρχαιρεσιών, εκδίδει τα αποτελέσματα και υποβάλλει την έκθεσή της στο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΩΝ
α) Η Ε.Λ.Β.Ε. διαλύεται αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των σκοπών της, ή τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα των δέκα (10). Οπότε εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 14 παράγ. ζ του παρόντος καταστατικού.Στην περίπτωση αυτή η περιουσία της Ένωσης περιέρχεται στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
β) Προκειμένου να μεταβληθεί ο σκοπός της Ε.Λ.Β.Ε. απαιτείται απαρτία των 2/3ων των δικαιουμένων τακτικών μελών και λήψη απόφασης με πλειοψηφία 3/4ων των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 17 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Η Ε.Λ.Β.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με κάθε άλλη οργάνωση ή άλλο Σωματείο εφ’ όσον η συνεργασία αυτή εξυπηρετεί τους σκοπούς της.
Η Ε.Λ.Β.Ε. έχει ως έμβλημά της παράσταση του Λευκού Πύργου της Θεσσαλονίκης, που τον τέμνει αριστερά προς τα δεξιά, λίγο λοξά και προς τα κάτω, μια γραφίδα από φτερό πουλιού. Ο Λευκός Πύργος σαν χαρακτηριστικό μνημείο της Θεσσαλονίκης πρωτεύουσας του Ελληνικού Βορά, συμβολίζει την Βόρεια Ελλάδα και η γραφίδα την Λογοτεχνία.Το έμβλημα αυτό μπορεί να φέρεται από τα μέλη της Ε.Λ.Β.Ε
β) Η Ε.Λ.Β.Ε. έχει κυκλική σφραγίδα. Στην περιφέρεια του κύκλου αναγράφεται με Βυζαντινά γράμματα ο τίτλος της και το έτος της ιδρύσεώς της: «ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 1980», και στο κέντρο το έμβλημά της.
γ) Κάθε παράβαση μέλους ή της Διοίκησης της Ένωσης των διατάξεων, της περί Σωματείων Νομοθεσίας, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει κυρώσεις. Αυτές μπορούν να εξελιχθούν και μέχρις αποβολής του υπαιτίου από την Ε.Λ.Β.Ε. με απόφαση του Δ.Σ.δ) Κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τους σκοπούς της Ε.Λ.Β.Ε. και δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) του Β/Δ της 15.20-5-1920 και τις άλλες διατάξεις περί Σωματείων.ε) Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε κα ψηφίσθηκε στην πρώτη ιδρυτική Συνέλευση των μελών στις 7-12-1980.στ) Αποτελέστηκε από δεκαέξι (16) άρθρα και θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την έγκρισή του από το Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης και την εγγραφή του στο οικείο βιβλίο.

Αφήστε μια απάντηση